วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

คนเก่งศิลปะ 2555

    นักเรียนโรงเรียนบ้านสะเอิง เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัล
 (ประถมศึกษา)
  - รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กชายทักษิณ  มาลาล้ำ
  - รองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กชายชนเมธ  พุดชู
โรงเรียนสิรินธร สุรินทร์(สมาคมวิทยาศาสตร์จังหวัดสุรินทร์)
  - รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กชายอานันท์ มหาวงค์
  - รางวัลชมเชย เด็กชายทักษิณ  มาลาล้ำ