ผลงานครูสมัคร
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ                    นายสมัคร     ผงทวี                   
เกิด                   23   กันยายน  2517 
ภูมิลำเนา           96/บ้านสะเอิง  ตำบลโพนครก   อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  32120 
ที่อยู่ปัจจุบัน      349   หมู่  13  ซ.สมประสงค์   ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  
ชื่อบิดา              นายเพ็ง                 ผงทวี       
ชื่อมารดา           นางแพงศรี           ผงทวี 
ชื่อคู่สมรส         นางกิ่งดาว            ผงทวี           
ชื่อบุตร                  เด็กหญิงธัญชนก  ผงทวี

ประวัติการศึกษา 
ปี 2529           ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านสะเอิง   
ปี  2536          มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
ปี 2540           ปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา โครงการคุรุทายาทฯ  
                       คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ( ED.25 , KKU 30 )

ประวัติการรับราชการ 
1. โรงเรียนบ้านสระขุด  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
2. โรงเรียนบ้านโนนโพ  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
3. โรงเรียนบ้านสะเอิง  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์(ปัจจุบัน)

                                                      รางวัลผลงาน ครูผู้ฝึกสอน 
*รางวัลชมเชย 
วาดภาพระบายสี ป.6   จังหวัดสุรินทร์
*รองชนะ เลิศวาดภาพระบายสีจินตวิทยาศาสตร์ ป. 4 
จังหวัดสุรินทร์
*ชนะเลิศวาดภาพระบายสี ป.2  สปอ.ท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
*ชนะเลิศวาดภาพระบายสีจินตวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
สปอ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
*เหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี ป.2  จังหวัดสุรินทร์
*เหรียญทอง วาดภาพระบายสีจินตวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
จังหวัดสุรินทร์
*ชนะเลิศ เหรียญทอง วาดภาพคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 สพท.สร.2 
*ชนะเลิศ เหรียญทอง วาดภาพคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.2  
*ชนะเลิศ เหรียญทอง วาดภาพคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.2
*ชนะเลิศ เหรียญทอง วาดภาพคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.2
เหรียญทอง วาดภาพประกอบแสงเงาด้วยดินสอ  ช่วงชั้นที่ 2 สพท.สร.2
เหรียญเงิน จิตรกรรมสีโปสเตอร์  ช่วงชั้นที่ 3   จังหวัดสุรินทร์

เหรียญทอง วาดภาพประกอบแสงเงาด้วยดินสอ  ช่วงชั้นที่ 2
จังหวัดสุรินทร์
รองชนะเลิศประกวดออกแบบโปสเตอร์ จังหวัดสุรินทร์ (รางวัล 2500 บาท)
ปี 2551   
ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.
ชนะเลิศ 
เหรียญทอง จิตรกรรมสีโปสเตอร์  ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.2
ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี ประเพณีแข่งขันเรือยาว(สพฐ.รางวัล  5,000  บาท
เหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญเงินจิตรกรรมสีโปสเตตอร์  ช่วงชั้นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปี 2552   
ชนะเลิศรวมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.2 
เหรียญทอง รวมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 สพท.
ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี ประเพณีแข่งขันเรือยาว(สพฐ. รางวัล 3,000  บาท
ชนะเลิศวาดภาพมหกรรมรักการอ่าน สพฐ. (ส่วนจังหวัดสุรินทร์ )
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
1.
ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 2 สพท.สร.2   เรารักพระเจ้าอยู่หัวพระราชินี
2. ชนะเลิศออกแบบโลโก้ 3  ดี ระดับมัธยมศึกษา รางวัล 5,000 บาท
3. รองชนะเลิศออกแบบโลโก้ 3  ดี ระดับประถมศึกษา รางวัล 3,000 บาท


ปี 2553   
ชนะเลิศวาดภาพระบายสี ชั้น ม.1-3 สพท.สร.2 
ชนะเลิศ วาดภาพจิตรกรรมไทย ชั้น ม.1-3 สพท.สร.2
รองชนะเลิศรวมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป.1-3 สพท.สร.2 


รองชนะเลิศรวมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ม.1-3  สพท.สร.2 
รองชนะเลิศภาพไทยสีเอกรงค์ ชั้น ม.1-3 สพท.สร.2 
รองชนะเลิศ วาดภาพลายเส้น ชั้น ม.1-3สพท.สร.2 
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค

2.เหรียญทอง 
1.เหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี ชั้น ม.1-3
วาดภาพจิตรกรรมไทย ชั้น ม.1-3 
รองชนะเลิศรวมศิลป์สร้างสรรค์  ป.4-6 สพท.สร.2