เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์

งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย สมัคร ผงทวี

ปีที่ทำวิจัย 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน โรงเรียนบ้านสะเอิง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 21 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 แผน ที่ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบค่าทางสถิติโดยการแจกแจงแบบที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 86.76/86.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05

3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.641 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.10

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์

งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 มีความพึงพอใจในระดับมาก

โดยสรุปการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทั้ง 3 ส่วนคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านเจตคติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

ผลงานครูสมัคร
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ                    นายสมัคร     ผงทวี                   
เกิด                   23   กันยายน  2517 
ภูมิลำเนา           96/บ้านสะเอิง  ตำบลโพนครก   อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  32120 
ที่อยู่ปัจจุบัน      349   หมู่  13  ซ.สมประสงค์   ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  
ชื่อบิดา              นายเพ็ง                 ผงทวี       
ชื่อมารดา           นางแพงศรี           ผงทวี 
ชื่อคู่สมรส         นางกิ่งดาว            ผงทวี           
ชื่อบุตร                  เด็กหญิงธัญชนก  ผงทวี

ประวัติการศึกษา 
ปี 2529           ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านสะเอิง   
ปี  2536          มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
ปี 2540           ปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา โครงการคุรุทายาทฯ  
                       คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ( ED.25 , KKU 30 )

ประวัติการรับราชการ 
1. โรงเรียนบ้านสระขุด  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
2. โรงเรียนบ้านโนนโพ  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
3. โรงเรียนบ้านสะเอิง  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์(ปัจจุบัน)

                                                      รางวัลผลงาน ครูผู้ฝึกสอน 
*รางวัลชมเชย 
วาดภาพระบายสี ป.6   จังหวัดสุรินทร์
*รองชนะ เลิศวาดภาพระบายสีจินตวิทยาศาสตร์ ป. 4 
จังหวัดสุรินทร์
*ชนะเลิศวาดภาพระบายสี ป.2  สปอ.ท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
*ชนะเลิศวาดภาพระบายสีจินตวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
สปอ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
*เหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี ป.2  จังหวัดสุรินทร์
*เหรียญทอง วาดภาพระบายสีจินตวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
จังหวัดสุรินทร์
*ชนะเลิศ เหรียญทอง วาดภาพคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 สพท.สร.2 
*ชนะเลิศ เหรียญทอง วาดภาพคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.2  
*ชนะเลิศ เหรียญทอง วาดภาพคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.2
*ชนะเลิศ เหรียญทอง วาดภาพคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.2
เหรียญทอง วาดภาพประกอบแสงเงาด้วยดินสอ  ช่วงชั้นที่ 2 สพท.สร.2
เหรียญเงิน จิตรกรรมสีโปสเตอร์  ช่วงชั้นที่ 3   จังหวัดสุรินทร์

เหรียญทอง วาดภาพประกอบแสงเงาด้วยดินสอ  ช่วงชั้นที่ 2
จังหวัดสุรินทร์
รองชนะเลิศประกวดออกแบบโปสเตอร์ จังหวัดสุรินทร์ (รางวัล 2500 บาท)
ปี 2551   
ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.
ชนะเลิศ 
เหรียญทอง จิตรกรรมสีโปสเตอร์  ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.2
ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี ประเพณีแข่งขันเรือยาว(สพฐ.รางวัล  5,000  บาท
เหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญเงินจิตรกรรมสีโปสเตตอร์  ช่วงชั้นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปี 2552   
ชนะเลิศรวมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 สพท.สร.2 
เหรียญทอง รวมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 สพท.
ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี ประเพณีแข่งขันเรือยาว(สพฐ. รางวัล 3,000  บาท
ชนะเลิศวาดภาพมหกรรมรักการอ่าน สพฐ. (ส่วนจังหวัดสุรินทร์ )
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
1.
ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 2 สพท.สร.2   เรารักพระเจ้าอยู่หัวพระราชินี
2. ชนะเลิศออกแบบโลโก้ 3  ดี ระดับมัธยมศึกษา รางวัล 5,000 บาท
3. รองชนะเลิศออกแบบโลโก้ 3  ดี ระดับประถมศึกษา รางวัล 3,000 บาท


ปี 2553   
ชนะเลิศวาดภาพระบายสี ชั้น ม.1-3 สพท.สร.2 
ชนะเลิศ วาดภาพจิตรกรรมไทย ชั้น ม.1-3 สพท.สร.2
รองชนะเลิศรวมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป.1-3 สพท.สร.2 

รองชนะเลิศรวมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ม.1-3  สพท.สร.2 
รองชนะเลิศภาพไทยสีเอกรงค์ ชั้น ม.1-3 สพท.สร.2 
รองชนะเลิศ วาดภาพลายเส้น ชั้น ม.1-3สพท.สร.2 
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค

2.เหรียญทอง 
1.เหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี ชั้น ม.1-3
วาดภาพจิตรกรรมไทย ชั้น ม.1-3 
รองชนะเลิศรวมศิลป์สร้างสรรค์  ป.4-6 สพท.สร.2