เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์

งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย สมัคร ผงทวี

ปีที่ทำวิจัย 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน โรงเรียนบ้านสะเอิง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 21 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 แผน ที่ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบค่าทางสถิติโดยการแจกแจงแบบที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 86.76/86.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05

3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.641 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.10

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์

งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 มีความพึงพอใจในระดับมาก

โดยสรุปการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทั้ง 3 ส่วนคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านเจตคติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

แสดงผลงานนักเรียน


รัชฎาภร์  เกษรจันทร์
ชนะเลิศวาดภาพประเพณีแข่งขันเรือยาว ปี 2552

ผลงาน อดิเรก  ค้ำชู
รองชะเลิศ อันดับ 1 สพท.สร.2

ผลงาน กนกพล   หมื่นมี

ผลงานครูสมัคร   ผงทวี

ผลงานเด็กหญิงจิราพร  บุญเที่ยง

เด็กหญิงณัฐมน  พรมมี
ชนะเลิศการแข่งวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 2
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553  โรงเรียนเมืองบัววิทยา
จังหวัดสุรินทร์

ผลงาน เด็กชายอดิเรก  ค้ำชู
ชนะเลิศวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต2